100% SYNTHETIC အင္ဂ်င္၀ုိင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

高品質エンジンオイルOKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT မ်ားအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီသက္တမ္း ႏွစ္ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ OKANO JIDOUSHA CO., LTD. မွ ထုတ္လုပ္ၿပီး LOTUS BLOSSOM CO., LTD. မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။
OKANO LUBRICANT တိုင္းသည္ 100% Synthetic ျဖစ္ျခင္း၊ American Petroleum Institute (API) လက္မွတ္ရ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာျဖင့္ စံႏႈန္းျပည့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ အားလံုးကို ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ႏုိးရလြယ္ကူေစျခင္း။
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္သံသိသာစြာ ညက္ေညာသြားျခင္း။
 • ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ဆြဲအား ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း။
 • ဓါတ္ဆီ/ဒီဇယ္ ဆီစာႏႈန္းသက္သာေစျခင္း။
 • အင္ဂ်င္အတြင္းစက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းပြတ္တိုက္မႈ၊ တိုက္စားပ်က္စီးမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း။
 • အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းေစၿပီးအင္ဂ်င္၀ိုင္ေလ်ာ့နည္းခန္းေျခာက္မႈကို လံုး၀မျဖစ္ေစျခင္း။
 • အင္ဂ်င္အတြင္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ဂ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ကာကြယ္ဟန္႔တားေပးျခင္း။
 • အင္ဂ်င္သက္တမ္းကို ပိုမိုၾကာရွည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Website:https://www.okanolubricant.jp
API Link:https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch#
Facebook:https://www.facebook.com/okanolubricant.MM

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

အင္ဂ်င္၀ိုင္ဆို အိုကာႏို (Product line-up)

SDSや製品性能表 (SDS&CERTIFICATE OF ANALYSIS)

  SDS
(Safety Data Sheets)
COA
(Certificates of Analysis)
OKANO Euro Quality C3 5W-30 SN/C3 Download Download
OKANO Advanced Quality Q0 0W-20 SP Download Download
OKANO Ultra Quality Q5 5W-40 SP/CF Download Download
OKANO Hyper Quality Q6(SP 10W-40) Download Download
OKANO Premium Quality Q7 5W-30 SP Download Download
Okano Super Quality Q8 10W-30 SP Download Download
OKANO Premium Quality Mluti Type CVT Download Download
OKANO Premium Quality ATF&PSF Download Download

OKANO LUBRICANT ACEA C3 5W-30 SN Full Synthetic

ACEA C3 5W-30 SN Full Synthetic

ACEA standard is established by European car 15 manufacturers including VW, BMW, Volvo, European Toyota.
C category is in the ACEA standard that emphasizes engine protection performance,SAPS(sulfur, soot, phosphorus sulfate) is less regulated than the conventional AB category, so it is most suitable for clean diesel cars and DPF (after the exhaust gas a processor) vehicles.


ACEA C3 Standard compliant product SN 5W-30
MB :229.51 BMW:LL04 VW :VW502/505

OKANO LUBRICANT Q0 0W-20 SP/GF-6A Full Synthetic LSPI

OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Advance Engine Oil

Q0 0W-20 SP/GF-6A Full Synthetic LSPI

- ဆီစြမ္းအင္ကို အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ အက်ိဳးအရွိဆံုးျဖစ္ေပၚရရွိေစရန္ ေစးပ်စ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ ထားေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ျဖစ္ပါသည္။


- Hybrid ကားမ်ား, Fuel Efficient ကားမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကားမ်ားအား အျမင့္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အျပည့္အ၀ေပးစြမ္းမည့္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။
- VHVI Oil အား အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဆီသားညီညြတ္မွ်တစြာ ပို႔ေဆာင္ေပး၍ အပူဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး အင္ဂ်င္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အျမင့္မားဆံုးသို႔ ရရွိေစပါသည္။

OKANO LUBRICANT Q5 5W-40 SP(CF適合) Full Synthetic LSPI対応

Q5 5W-40 SP(CF適合) Full Synthetic LSPI対応

独自の技術から開発した高性能な添加剤を配合し、総合的な性能アップを実現しました。
通常走行時だけではなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮し、エンジンを摩耗から守りクリーンに保ちます。
コンパクトカーからスポーツ車、ターボ車、高出力車まで幅広くご使用頂けるエンジンオイルです。


ガソリン・ディーゼルエンジン車兼用
API.SP/CF規格適合 ILSAC GF-6A規格適合 4L

OKANO LUBRICANT Q6 10W-40 SP(CF) Full Synthetic LSPI

OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Engine Oil

Q6 10W-40 SP(CF) Full Synthetic LSPI

- Premium Quality အျဖစ္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ဆီသားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ Additive မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ျဖစ္ပါသည္။


- အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ အင္ဂ်င္ဆြဲအားႏွင့္ ရုန္းအားဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး ေအာက္စီဂ်င္ေပါင္းစပ္ျဖစ္စဥ္အား တည္ျမဲေစသည့္ အင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။

OKANO LUBRICANT Q7 5W-30 SP/GF-6A Full Synthetic LSPI

OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Engine Oil

Q7 5W-30 SP/GF-6A Full Synthetic LSPI

- Superior Quality အျဖစ္ ပြတ္တိုက္မႈနည္းပါးေသာ အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ျဖစ္ပါသည္။
- အင္ဂ်င္၏ ၾကံ႔ခိုင္မႈႏွင့္ သက္တမ္းကို ပိုမိုၾကာရွည္ေစသည္။


- ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာထိ အင္ဂ်င္၀ိုင္လဲလွယ္ရန္ မလိုပဲ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
- အထူးအားျဖင့္ ဆီစားသက္သာေစသည္၊ အင္ဂ်င္အတြင္းပိုင္းကို အျမဲသန္႔ရွင္းေနေစသည္၊ အင္ဂ်င္ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

OKANO LUBRICANT Q8 10W-30 SP/GF-6A Full Synthetic LSPI

OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Engine Oil

Q8 10W-30 SP/GF-6A Full Synthetic LSPI

- Super Quality အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္တြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းအခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္မႈ၊ တိုက္စားပ်က္စီးမႈဒဏ္ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ျဖစ္ပါသည္။


- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား ေျမာက္မ်ားစြာတို႔တြင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
- အထူးအားျဖင့္ ဆီဖိုးကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစသည္၊ ပင္စတင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းမႈ ရွိေစသည္၊ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္၌ပင္ ေအာက္စီဂ်င္ေပါင္းစပ္ျဖစ္စဥ္အား တည္ျမဲေစသည္။

OKANO LUBRICANT ATF&PSF

OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Engine Oil

Q9 15W-40 cl-4

- ဒီဇယ္သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ႀကီးမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အထူးထုတ္လုပ္ ထားေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။


- Heavy Duty Diesel Engine Oil ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူစီး (Express) ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ ဒီဇယ္သံုး Heavy Duty Truck ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုး Truck ယာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
- OKANO Q9+ Engine Oil ကို ဒီဇယ္ဆီ၊ CNG သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ အထူးစီမံ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
- အင္ဂ်င္အတြင္း စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္မႈ၊ တိုက္စားပ်က္စီးမႈကို ေလ်ာ့ပါး ေစႏိုင္ၿပီး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္တြင္း ေပါက္ကြဲမႈ၏ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ဖိအားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

OKANO LUBRICANT Q8 10W-30 SN/GF-5

OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic Transmission Fluid

MULTI type of CVT

- Toroidal CVT အမ်ိဳးအစားမွလႊဲ၍ အျခား CVT ကားမ်ိဳးစံုတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
- Synthetic Oil အား အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳျခင္း ပြတ္တိုက္စားမႈကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ဂီယာေဘာက္၏ အျမင္မားဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရရွိေစပါသည္။


- ယာဥ္၏ အျမင့္ဆံုးအရွိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ဆံုးအရွိန္တြင္ျဖစ္ေစ ဟန္ခ်က္ညီမွ် ထိန္းညွိမႈကို ရရွိေစပါသည္။

OKANO LUBRICANT ATF&PSF

OKANO LUBRICANT – 100% Synthetic

ATF & PSF ( JASO1A )

- JASO1A ( GM Corporation ၏ Dexron IIIH ႏွင့္ FORD Company ၏ MERCON ) Standard Quality ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား အေျမာက္အမ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
- Antioxidant and Friction Preventive Formula ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ဆြဲအားကို သိသာစြာ တိုးတက္ေစၿပီး ဆီစားသက္သာေစျခင္း၊ စက္အစိတ္အပိုင္းအခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္မႈကို ေလ်ာ့နည္းညင္သာ ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။


Product အျဖစ္ အဆင့္ျမင့္စြာ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး Power Steering Fluid (PSF) အျဖစ္ပါ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ( CVT ကားမ်ားတြင္ မသံုးစြဲႏိုင္ပါ။ )

Super Ester (スーパーエステル) エンジン用

Super Ester (スーパーエステル) エンジン用

 • ガソリン・ディーゼル・ハイブリット車など全ての内燃機関に使用可能
 • ドライスタートを防止するので、始動時に音が大きい車には最適!
 • オイル下がりやオイル上がりを改善し、最適な燃焼を実現します。
 • DPFの詰まり現象が改善します。
 • スラッジを除去するので、燃費が改善します。

Super Ester (スーパーエステル) ミッション用

Super Ester (スーパーエステル) ミッション用

 • AT、MT、CVT、デフ、パワステ、バイクに使用できます。
 • スラッジの除去により、変速ショックが少なくなります。
 • CVTのジャダーが改善します。
 • デフ(LSD付き含む)やミッションのギア音が小さくなります。
 • 4サイクルバイクでクラッチのつなぎをスムースにし、燃費を改善!

Nano Ag

Nano Ag

 • 業務用消臭剤から生まれた1台1本使い切りの本格消臭剤
 • 病院や地下鉄車輌での使用実績もある安心安全な商品です。
 • 臭いの元をカバーしてごまかすのではなく、ニオイ菌を分解!
 • 特にタバコ臭・ペット臭・加齢臭に効果あり
 • 日本食品分析センターの試験で安全性を認められた製品です。

Long Life Coolant (ロングライフクーラント)

Long Life Coolant (ロングライフクーラント)

OKANO LONG LIFE COOLANT は高品質エチレングリコールを主成分とし、 高機能防錆剤と消泡材をバランスよく配合してあるので、防錆性能と使いやすさが 両立されています。
また、優れた潤滑性能でウォーターポンプの摩耗を防止し、発がん性物質も 不使用なので環境にやさしいクーラントです。
水質の安定管理されていない地域や国でも使用できる様に、希釈なしのストレートタイプとしました。

撥水シャンプー

撥水シャンプー

 • 特殊な帯電性シリコンを配合し強力な撥水性能とツヤを長時間持続します。
 • 30倍希釈で使用すると普通車約60台分の洗車が出来るので、経済性に優れています。
 • ガラスコーティング施工車のメンテナンス用として使用すると、コーティングの効果がより長持ちします。
 • 中性でノンコンパウンドなのでボディの色を選びません。

水アカクリーナー

水アカクリーナー

 • 水アカ分解成分と超微粒子研磨成分の働きで塗装面に付着した頑固な水アカやくすみ等を簡単に取り除きます。
 • 強力洗浄成分が塗装面の汚れ、古いワックス等を除去し、ボディ本来の状態にするので、コーティングや撥水シャンプーの前に使用すると効果が長持ちします。

当社店頭かヤフーショップでお買い求め頂けます。

ミャンマーのRoyal gardenにて製品発表会開催

2014年2月6日ミャンマーのRoyal gardenにてOKANO LUBRICANTの製品発表会を開催!
ミャンマーでの代理店【LOTUS BLOSSOM CO.,LTD】関係各位、それに40社の新聞・TVなどのメディア関係者が詰めかけて大々的なものになりました。
今回、現地ではメディアに取り上げられたこともあり販売に拍車が掛ると思われます。

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT

OKANO LUBRICANT はレースシーンで活躍するチームの応援をしています。

OKANO LUBRICANT はレースシーンで活躍するチームの応援をしています

OKANO LUBRICANT はレースシーンで活躍するチームの応援をしています

The overseas handling agency

★★★ ★★★exclusive agency★★★ ★★★

●Myanmar Myanmar Lotus Blossom co .,ltd
NO. 23, PARAMI ROAD, 10 WARD,MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON.
E-mail:lotusblossomcompany@gmail.com
●Taiwan Taiwan Hyracing International Company (驊藝國際有限公司)
No.130, Sec. 2, Zhonghua Rd.Tucheng Dist., New Taipei City, 23673 Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-9-58436917 sales Manager :Melody - HUNG
●China China Guangzhou Nidavi Technology Co.,Ltd(广州市尼达维科技有限公司)
Room 1803,Building 1,No. 16,Yongfa Road,Huadu,Huadu District,Guangzhou
Tel:18665733434 sales Manager :Cai Yun Wen
●Mongolia Mongolia KHATKHULEG LLC,
#2-14, Dandar street, 40th khoroo, 16th khoroolol, Bayanzurkh district, Ulaanbaatar, Mongolia.
Phone number:(976) +7777-7728
●Iraq Iraq Issa Adel
Procurement Director
Sama Aisin General Trading & Auto Parts L.L.C
Lot 3 Alghofran Market
Baghdad, Iraq
H/P:+964 773 521 2257

★ ★ Overseas Dealer ★ ★

●Malaysia Malaysia G International Trading Sdn. Bhd.
●New Zealand New-Zealand Global Trade Service co.,ltd
●Australia Australia Import Revolution

We accept business sales, Looking for domestic and overseas sales agents.

feel the real made in Japan quality !
we promise your solo sales!

Seller Okanojidoushashoukai co.,Ltd http://www.okanojidousha.co.jp/